AKTUALITY SNZP


NEMOCI Z POVOLÁNÍ A COVID 19

Nemoci z povolání posuzují, uznávají a vývoj zdravotního stavu osoby s uznanou nemocí z povolání sledují výhradně poskytovatelé v oboru pracovní lékařství, kteří získali povolení Ministerstva zdravotnictví ČR k uznávání nemocí z povolání. Šetření se provádí vždy u místně příslušného střediska, neplatí zde princip svobodné volby lékaře. Seznam pracovišť, která splnila podmínky MZ ČR a mají uděleno povolení k uznávání nemocí z povolání je uveden na webových stránkách ministerstva zdravotnictví:

https://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/poskytovatele-k-uznavani-nemoci-z-povolani_3706_5.html

nebo v odkazu - K o n t a k t y -  na těchto stránkách Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP

Pouze posudek o nemoci z povolání vydaný oprávněným  poskytovatelem ( viz internetový odkaz výše) je platným posudkem o nemoci z povolání.

Onemocnění COVID 19 je možné uznat za nemoc z povolání pouze tehdy, pokud budou současně splněny tyto podmínky:

- Je prokázáno, že onemocnění proběhlo s klinickými projevy

- Výsledky laboratorních vyšetření bylo ověřeno, že onemocnění COVID 19 v předmětné době skutečně proběhlo

- Epidemiologickým šetřením bude prokázáno, že pacient vykonával v době předmětné pro vznik nemoci práci, při které existuje riziko touto nemocí onemocnět

V případě, že se domníváte, že jste v souvislosti se svým zaměstnáním onemocněli nemocí COVID 19, prosím postupujte takto:

Cestou praktického lékaře zašlete žádost o vyšetření na místně příslušné středisko oprávněné k posuzování nemocí z povolání - dle seznamu výše. Formulář žádosti je stejný jako žádost o jakékoliv jiné konziliární vyšetření - tj. Poukaz na vyšetření/ošetření.

K žádosti můžete připojit kopie zpráv ze zdravotní dokumentace související s předmětným onemocněním .

Žádost o vyšetření pro podezření na nemoc z povolání je možno doručit na adresu příslušného střediska jakýmkoliv prokazatelným způsobem - poštou, osobně, a pod. 

 

 

 

Důležitá podmínka pro přiznání nemoci z povolání (NzP)

Doba přiznání nemoci z povolání po ukončení splnění podmínek vzniku NzP 

 

S ohledem na potřebu sjednotit posudkové postupy všech středisek nemocí z povolání doporučují Česká a Moravskoslezká komise pro posuzování nemocí z povolání České lékařské společnosti J.E.Purkyně, závazné přijetí následující posudkové zásady:

S výjimkou posuzování a uznávání onemocnění, která mohou být poprvé zjištěna až s dlouhou časovou latencí od okamžiku, kdy na organismus působí vliv, který je způsobuje ( např. nádorová onemocnění, pneumokoniózy, nemoci zp. ioniz. zářením a některé infekční a parazitární onemocnění) , je při posuzování a uznávání nemocí z povolání nutné dodržovat následující posudkovou zásadu:

Za nemoc z povolání není možné uznat takové onemocnění, které bylo poprvé objektivně zjištěno v takové klinické formě, která již umožňuje ( při splnění dalších podmínek) uznat je za nemoc z povolání, později než 6 měsíců ode dne, kdy osoba, která jím trpí, přestala vykonávat práci, která podle současných lékařských poznatků může toto onemocnění způsobit.

Ve zcela výjmečných případech je možné uznat toto onemocnění za nemoc z povolání i v případě, že bylo v tomto stupni pokročilosti zjištěno po době delší než 6 měsíců ode dne, kdy osoba, která jím trpí, přestala vykonávat práci, která podle současných lékařských poznatků může toto onemocnění způsobit, avšak jedině v případě, že tato doba není delší než 1 rok.  

Pracovní den Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP  15.6.2010

 

 

 

 

 

Odkaz na multimediální výukový program UP Olomouc pro studenty v anglickém jazyce: OCCUPATIONAL MUSCULOSCELETAL DISEASES 

http://occupational.diseases.upol.cz

 

INDIKAČNÍ SEZNAM LÁZEŇSKÉ PÉČE pro pracovní lékaře

http://spolecnostnemocizpovolani.cz/lazenskapece.docx

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránky
1